Liên kết

GP xin giới thiệu một số các địa chỉ web Cham để các yut tham khảo. Để danh sách đầy đủ hơn, gửi bình luận ở dưới nhé.

A. Champa, lịch sử

 1. Thông tin chung: http://vi.wikipedia.org/wiki/Champa
 2. Lịch sử: http://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_Ch%C4%83m_Pa
 3. Vua Champa: http://vi.wikipedia.org/wiki/Vua_Ch%C4%83m_Pa
 4. Viettouch: http://www.viettouch.com/champa/
 5. Chế Bồng Nga: http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BA%BF_B%E1%BB%93ng_Nga
 6. Đạo Islam tại VN: http://ttntt.free.fr/archive/DoHaiMinh.Islam.html

B. Văn hóa và văn minh

 1. Người Cham: http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Ch%C4%83m
 2. Nghệ thuật Champa:http://vi.wikipedia.org/wiki/Ngh%E1%BB%87_thu%E1%BA%ADt_Ch%C4%83mpa
 3. Điêu khắc đá Champa:http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90i%C3%AAu_kh%E1%BA%AFc_%C4%91%C3%A1_Ch…
 4. Tháp Chàm: http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A1p_Ch%C3%A0m
 5. Tháp trên toàn lãnh thổ: http://gilkergu.club.fr/champa/champa.htm

C. Thánh địa Mỹ Sơn: http://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BB%B9_S%C6%A1n
-a- http://www.angkor-ruins.com/champa/

D. Bảo tàng điêu khắc Cham Đà Nẵng: http://www.chammuseum.danang.vn/
-a- Thư viện ảnh: http://www.danang.gov.vn/home/view.asp?id=86&icat=163&id_theloai=524
-b- Thư viện ảnh 2 (tiếng Nhật): http://www.angkor-ruins.com/champa/html/museum.htm

E. Viện Viễn Đông Bác Cổ: http://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87n_Vi%E1%BB%85n_%C4%90%C3%B4ng_B%…

F. Khác: http://www.danangpt.vnn.vn/vanhoa/latestnews.php?a=79&k=107

G. Web Cham khác

 1. http://chamstudies.wordpress.com Nhóm bạn trẻ chia sẻ kinh nghiệm học tập, nghiên cứu về văn hóa Cham
 2. http://www.chelinh.com/
 3. http://www.ilimochampa.org

H. Nước ngoài

 1. http://www.radiosapcham.org/ Cham Capuchia
 2. http://www.champacouncil.org/ Hội đồng Champa thế giới, Campuchia
 3. Champapura: http://briag.club.fr/champapura/index.html hay http://www.champapura.net