Upload tài liệu

Ah… cuối cùng cũng làm được 😀
Bài viết này hướng dẫn cách gửi bài vào mục Tài liệu, để chia sẻ tài liệu yut có (file Word, PDF, Excel).

  1. Đăng nhập và nhấn vào link Gửi bài
  2. Trong phần nội dung, gõ nội dung của file, và đôi lời yut muốn gửi cho các thành viên, sau đó nhấn vào nút Insert More Tag ngay sau đoạn văn mô tả nội dung file
  3. Nhấn vào link Add media (nút thứ 4 trong hàng Upload/Insert), và upload file lên kho dữ liệu cá nhân yut. Sau khi upload xong, yut sẽ thấy xuất hiện bảng thông tin file, copy toàn bộ phần Link URL
  4. Đóng bảng Upload, quay lại phần edit bài, nhấn vào nút Google Doc Embedder
  5. Paste link yut copy được ở bước 2 vài ô File URL, và nhấn vào Insert, yut sẽ được link như thế này
    [.gview file=”http://gilaipraung.com/wp-content/uploads/2011/08/cham-wak.docx”]
  6. Nhấn chọn chuyên mục là Tài liệu
  7. Nhấn vào Publish