Tinh thần GP

” lời lẽ và ý tứ văn minh – lịch sự – và có tính xây dựng “

Gilaipraung, mang ý nghĩa là một nhóm thủy thủ thống nhất, gần gũi, chung sức chung lòng cho sự phát triển cộng đồng cũng theo đuổi một số nguyên tắc. Các bài viết không đúng với tinh thần GP sẽ không được đăng.

  1. Bài viết là trên hết: GP đăng các bài viết với thông tin đa dạng, có tính học thuật và xây dựng, bất kể nguồn gốc tác giả. Tài giỏi nhưng bài viết không có tính xây dựng, GP sẽ không đăng.
  2. Khen/góp ý phê bình: lời khen cần thiết để khuyến khích tác giả, lời góp ý thể hiện sự tôn trọng và có tính xây dựng, để tác giả không cảm thấy tổn thương. Cân bằng khen/góp ý cụ thể để tác giả phát huy điểm mạnh, và học được từ những điểm yếu/sai sót của mình.
  3. Thảo luận: anh em Cham ta thảo luận không bao giờ nhằm gây hiềm khích, hiểu lầm mà để sáng rõ vấn đề, xây dựng đoàn kết (a) Khách quan (b) Ngôn ngữ tôn trọng lẫn nhau (c) Nhận xét cần có chứng cứ cụ thể
  4. “Takai juak aih halei takai kaoh klak” (Chân đạp cứt đâu ai chặt bỏ): sai lầm là con người, chúng ta nên chỉ ra những sai sót, nhưng tinh thần Cham đẹp là thế, chúng ta không bao giờ cắt bỏ, nên lời nói trên GP cần đảm bảo thể hiện rõ tinh thần đó.