Quảng Nam: Tìm giải pháp bảo tồn, tu bổ di tích Chăm

Quảng Nam ngày nay vẫn còn lưu giữ nhiều dấu vết văn hóa người Chăm như khu đền tháp Mỹ Sơn, tháp Bằng An, Chiên Đàn, Khương Mỹ…. phản ánh một giai đoạn trong tiến trình phát triển của lịch sử dân tộc.

Cùng với các địa danh nổi tiếng trên, Quảng Nam còn có hàng chục di tích đã bị vùi lấp, hư hại do sự tác động của thời gian, việc bảo tồn, tu bổ các di tích này rất cần được đặt ra như một vấn đề cấp bách hiện nay. Xem bài viết

Một số suy nghĩ về bảo tồn và phát huy nghệ thuật múa dân gian Chăm

Quảng Đại Tuyên

1. Vài nét về nghệ thuật múa dân gian Chăm

Ngay từ xa xưa người Chăm đã sáng tạo và xây dựng cho mình một nền văn hóa nghệ thuật hết sức độc đáo, da dạng. Nền văn hóa Chăm tuy chịu nhiều ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ và văn hóa Đông Nam Á, nhưng nền văn hóa nghệ thuật Chăm nói chung và nghệ thuật múa Chăm nói riêng vẫn mang tính bản địa sâu sắc và mang những nét đặc trưng riêng của dân tộc mình. Đặc biệt ngày nay đồng bào Chăm vẫn còn lưu giữ một nền văn hóa dân gian hết sức phong phú, đa dạng kể cả văn hóa vật chất (ăn, mặc, ở) và văn hóa tinh thần (phong tục, tập quán, hệ thống lễ nghi – tin ngưỡng, tôn giáo…)…. Xem bài viết

Binah 2 di 212