[Tin vắn] Thông tin văn nghệ mừng Katé – Ramâwan Baigaor

Thời gian: 8:00 sáng chủ nhật ngày 27.10
Địa điểm: Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh

Chia sẻ cảm nhận của bạn