Thông tin liên hệ

Mọi thông tin về hoạt động của Quỹ, vui lòng liên hệ:
Website: www.gilaipraung.com/gpf/
Email: gilaipraungfund@gmail.com
Hoặc anh Phú Tuệ Năng (Inra Jaka) – Trưởng ban
Email: inrajaka@gmail.com
Số điện thoại: 0919.174.987

Mọi thông về ủng hộ/tài trợ cho Quỹ, vui lòng liên hệ:
Chị: Đàng Nhất Anh Thư – Thư ký
Email: dangmisol@yahoo.com
Số điện thoại: 0938.067.615
Số tài khoản ngân hàng: (Chủ tài khoản: Đàng Nhất Anh Thư)

  • Thẻ ATM Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietin Bank). Số tài khoản: 711A 0797 4923
  • Thẻ ATM Ngân hàng Đông Á. Số tài khoản: 0106 271 325