Điều lệ quỹ GPF

ĐIỀU LỆ
QUỸ GILAIPRAUNG – ĐỒNG HÀNH CÙNG BỆNH NHÂN CHĂM

Chương I.
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Tên gọi, trụ sở

1. Tên gọi:

 1. Tên tiếng Việt: Quỹ Gilaipraung – Đồng hành cùng bệnh nhân Chăm
 2. Tên tiếng nước ngoài: Gilaipraung Fund
 3. Tên viết tắt: GPF

2. Trụ sở hoạt động của Quỹ: thông qua website http://www.gilaipraung.com/gpf

Điều 2. Tôn chỉ, mục đích

 1. Quỹ Gilaipraung – Đồng hành cùng bệnh nhân Chăm (sau đây gọi tắt là Quỹ) là quỹ từ thiện hoạt động không vì lợi nhuận, nhằm mục đích chia sẻ với bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn cần sự giúp đỡ của cộng đồng, đặc biệt các trường hợp chưa được các tổ chức và phương tiện thông tin đại chúng quan tâm với phương châm “Trao tận tay – Giúp tận nơi”.
 2. Hướng tới các trợ giúp có tính dài hạn, giúp người được trợ giúp tự vươn lên.
 3. Quỹ được hình thành từ nguồn đóng góp hoàn toàn tự nguyện của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật để thực hiện các hoạt động hỗ trợ các bệnh nhân người Chăm mắc bệnh hiểm nghèo đang gặp hoàn cảnh khó khăn.

Điều 3. Đối tượng và tiêu chí

1. Đối tượng hưởng hỗ trợ từ Quỹ là người Chăm bị mắc bệnh hiểm nghèo đang điều trị trong nước. Trong đó, người mắc bệnh hiểm nghèo là người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong hủi, lao nặng và những bệnh khác được coi là bệnh hiểm nghèo.

2. Tiêu chí xét hỗ trợ từ Quỹ:

 1. Loại bệnh, mức độ bệnh được quy định trong Danh mục các loại bệnh hiểm nghèo.
 2. Hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn và không có khả năng về chi phí chữa trị.
 3. Dân tộc Chăm.

Điều 4. Nguyên tắc và phạm vi hoạt động

1. Quỹ hoạt động theo nguyên tắc:

 1. Không vì lợi nhuận.
 2. Tự nguyện, tự huy động vốn, tự trang trải kinh phí hoạt động và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật.
 3. Công khai, minh bạch về thu – chi, tài chính, tài sản của Quỹ.
 4. Theo Điều lệ của Quỹ đã được các thành viên sáng lập Quỹ công nhận và chịu sự quản lý của Ban điều hành Quỹ về lĩnh vực Quỹ hoạt động.

2. Quỹ có phạm vi hoạt động ở Việt Nam.

3. Mọi hoạt động của Quỹ đều tuân theo pháp luật Việt Nam.

Điều 5. Sáng lập viên thành lập Quỹ

Sáng lập viên thành lập Quỹ là nhóm thanh niên thiện nguyện Chăm đang sinh sống và học tập tại thành phố Hồ Chí Minh.

Chương II.
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA QUỸ

Điều 6. Chức năng của Quỹ

 1. Sử dụng nguồn vốn của Quỹ để hỗ trợ cho các đối tượng phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Quỹ.
 2. Tiếp nhận và quản lý tài sản được hỗ trược từ các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước để tạo nguồn vốn của Quỹ.

Điều 7. Nhiệm vụ và quyền hạn của Quỹ

 1. Tổ chức, hoạt động theo Điều lệ đã được công nhận.
 2. Thông tin và vận động quyên góp, hỗ trợ cho Quỹ.
 3. Thực hiện hỗ trợ đúng theo sự ủy quyền của cá nhân, tổ chức.

Chương III.
TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG

Điều 8. Cơ cấu tổ chức

Ban điều hành Quỹ gồm:

 1. Trưởng ban.
 2. Thủ Quỹ
 3. Thành viên.

Điều 9. Trưởng ban

1. Trưởng ban là người điều hành công việc hằng ngày của Quỹ, chịu trách nhiệm chính về các hoạt động của Quỹ. Nhiệm kỳ của Trưởng ban không quá 02 (hai) năm, có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng ban:

 1. Chuẩn bị chương trình, kế hoạch hoạt động của Quỹ
 2. Triệu tập hoặc chủ trì cuộc họp của Quỹ, chuẩn bị nội dung họp
 3. Báo cáo nội bộ định kỳ về tình hình hoạt động của Quỹ
 4. Nắm tình hình của Quỹ

Điều 10. Thủ Quỹ

 1. Tham mưu cho Trưởng ban về công tác tài chính của Quỹ.
 2. Chịu trách nhiệm về quản lý tài chính.
 3. Chịu trách nhiệm về báo cáo tài chính trước Ban điều hành và cộng đồng.
 4. Đứng tên tài khoản ngân hàng của Quỹ.

Điều 11. Thành viên

 1. Giám sát các hoạt động của Quỹ theo đúng Điều lệ.
 2. Đưa ra các kiến nghị để củng cố và phát triển Quỹ.
 3. Tiếp nhận, đề xuất, tham mưu cho Trưởng ban giải quyết khiếu nại của các cá nhân, tổ chức liên quan đến hoạt động của Quỹ.

Chương IV.
VẬN ĐỘNG QUYÊN GÓP, TIẾP NHẬN HỖ TRỢ
VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN, TÀI CHÍNH

Điều 12. Nguyên tắc vận động quyên góp, tiếp nhận hỗ trợ

 1. Việc vận động hỗ trợ, vận động quyên góp tiền, hiện vật, công sức của cá nhân, tổ chức phải trên cơ sở tự nguyện với lòng hảo tâm, Quỹ không tự đặt ra mức huy động đóng góp tối thiểu để buộc cá nhân, tổ chức thực hiện.
 2. Việc quyên góp, tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền, hiện vật từ cá nhân, tổ chức đóng góp cho Quỹ phải công khai, minh bạch và phải chịu sự kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Quỹ.
 3. Các khoản vận động quyên góp, tài trợ của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước cho Quỹ phải được nộp ngay vào Quỹ theo đúng quy định của Điều lệ Quỹ về thu – chi tài chính, đồng thời công khai thông tin qua trang thông tin điện tử của Quỹ để cộng đồng và các nhà tài trợ có điều kiện kiểm tra, giám sát.

Điều 13. Nguồn thu của Quỹ

 1. Thu từ đóng góp tự nguyện, hỗ trợ hợp pháp của cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước cho từng trường hợp bệnh nhân cụ thể.
 2. Thu từ các tổ chức hoạt động thể thao, văn nghệ, giao lưu,… của Quỹ.
 3. Thu từ tiền lãi tiền gửi ngân hàng.
 4. Các khoản thu hợp pháp khác (nếu có).

Điều 14. Sử dụng Quỹ

1. Chi hỗ trợ cho từng trường hợp bệnh nhân cụ thể, bao gồm:

 1. Trao số tiền, hiện vật quyên góp được cho bệnh nhân theo các giai đoạn điều trị.
 2. Hỗ trợ theo sự ủy nhiệm của cá nhân, tổ chức.
 3. Trong trường hợp số tiền hỗ trợ nhận được vượt mức chi phí chữa trị, hay số tiền dư ra do dừng điều trị (kết thúc điều trị sớm hay bệnh nhân qua đời), số tiền đó sẽ được chuyển sang các trường hợp bệnh nhân sau. Điều này chỉ hiệu lực đối với số tiền được gửi trực tiếp cho quỹ, không áp dụng cho khoản tiền gửi thẳng đến bệnh nhân.

2. Chi cho hoạt động quản lý Quỹ, bao gồm:

 1. Chi các khoản công tác phí phát sinh khi làm các nhiệm vụ vận động, tiếp nhận, vận chuyển.
 2. Các khoản chi khác có liên quan đến hoạt động của Quỹ.

Chương V.
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ phải được Ban điều hành Quỹ thông qua.

Điều 16. Hiệu lực thi hành

 1. Điều lệ Quỹ có 5 Chương, 16 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được các thành viên sáng lập Quỹ công nhận.
 2. Căn cứ các quy định pháp luật về quỹ xã hội, quỹ từ thiện và Điều lệ Quỹ Gilaipraung – Đồng hành cùng bệnh nhân Chăm đã được công nhận, Ban điều hành Quỹ có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện Điều lệ này. 

TM. BAN ĐIỀU HÀNH QUỸ
TRƯỞNG BAN

PHÚ TUỆ NĂNG

Chia sẻ cảm nhận của bạn