Thành viên quỹ Gilaipraung Fund

Inra Jaka

Phú Tuệ Năng (Inra Jaka) – Trưởng ban

Đàng Nhất Anh Thư - Thủ Quỹ

Đàng Nhất Anh Thư – Thủ Quỹ

Vạn Quang Vỹ (Javy) - Thành viên

Vạn Quang Vỹ (Javy) – Thành viên

 

 

 

 

 

Hoàng Minh Giám (Jayam) - Thành viên

Lưu Hoàng Minh Giám (Jayam) – Thành viên

Hán Thị Hàn Ni - Thành viên

Hán Thị Hàn Ni – Thành viên

Đàng Quãng Hưng Thiện - Thành viên

Đàng Quãng Hưng Thiện – Thành viên

Thành Cát Đăng Khoa - Thành viên

Thành Cát Đăng Khoa – Thành viên

 

 

 

 

 

Bá Văn Điều - Thành viên

Bá Văn Điều – Thành viên

Quảng Dương Anh Khoa - Thành viên

Quảng Dương Anh Khoa – Thành viên

Trượng Văn Trãi - Thành Viên

Trượng Văn Trãi (Putra Jatrai) – Thành Viên

Trượng Văn Trang (Paka Jatrang) - Thành viên

Trượng Văn Trang (Paka Jatrang) – Thành viên