[Thông báo] Lớp học chữ Chăm lần 1

THÔNG BÁO
V/V MỞ LỚP HỌC CHỮ CHĂM LẦN I

– Nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển nhanh về kinh tế và văn hoá, thực hiện ngày càng đầy đủ quyền bình đẳng  giữa các dân tộc, đáp ứng yêu cầu chính đáng của đồng báo Chăm.
– Nhằm tạo môi trường, động lực giúp Cán bộ công nhân viên, Thanh Niên,  sinh viên, học sinh…. Chăm có điều kiện giao lưu,  hiểu sâu sắc hơn về văn hoá dân tộc, đặc biệt là bảo tồn tiếng mẹ đẻ của mình.

  1. Thời gian khai giảng: Vào lúc 19h30, ngày 09/06/2012.
  2. Địa điểm lớp học: Trường tiểu học Hữu Đức – Phước Hữu – Ninh Phước – Ninh Thuận
  3. Đối tượng tham gia: Tất cả con em dân tộc Chăm.
  4. Khoá học: 3 tháng
  5. Thời gian: Thứ 7 và chủ nhật hàng tuần , Từ 19 giờ 30 phút – 21 giờ
  6. Đăng ký tham gia lớp học, thông tin đăng ký bao gồm:

– Họ và tên: ………………………………………………………
– Thôn: ………………………………ĐT: …………..

* Thời gian đăng ký : Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 08/06/2012.
* Phí tham gia:  200.000 đồng/ người / khoá học

7. Giáo viên giảng dạy:

– Thầy Lưu Văn Đảo
– Cô Hán Thị Kim Anh

8. Thông tin liên hệ đăng ký:

– Hán Dương Phú – Email: phu-hd@coopmart.vn    ĐT: 0919-034604
– Hán Thị Kim Anh                                                     ĐT: 0975.408186
– Bá Văn Mến                                                             ĐT: 0918-560915

Nộp lệ phí cho thủ quỹ:
– Cô Hán Thị Kim Anh – ĐT: 0975.408186

Lưu ý: Vì tính chất an toàn, an ninh của lớp học , Ban tổ chức chỉ chấp nhận cá nhân đã đăng ký và phải bảo đảm tính nghiệm túc trong việc thực hiện nội quy khi tham gia lớp học TM. BAN TỔ CHỨC

Hán Dương Phú

Chia sẻ cảm nhận của bạn