[Thông báo] Thành lập tập san của Chi Hội Dân Tộc Chăm và viết bài đăng tập san

Liên Hiệp Hội Khoa Học & Kỹ Thuật           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TP. Hồ Chí Minh                                                                           Độc  lập  – Tự  do  –  Hạnh  phúc

Hội Dân Tộc Học TP. Hồ Chí Minh

Chi Hội Dân Tộc Chăm

______                                                 ____________________________

Số:  /2012/TB-CHDTC                       TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2012.

THÔNG BÁO

Về việc thành lập tập san của Chi Hội Dân Tộc Chăm và viết bài đăng tập san của Chi Hội Dân Tộc Chăm.

Căn cứ vào nội dung văn bản cuộc họp ngày 25/12/2011 và ngày 8/1/2012 tại số 303/18/13 Bến Vân Đồn, P.2, Q.4. TPHCM về việc thành lập Tập san của Chi Hội Dân tộc Chăm Tp. Hồ Chí Minh. Ban biên tập Tập san của Chi Hội Dân Tộc Chăm đã thống nhất việc thành lập tập san như sau:

 1. 1. Tên gọi của Tập San: Dân Tộc Chăm “Xưa & Nay”.
 2. 2. Tổ chức chủ quản: Chi Hội Dân tộc Chăm TP. Hồ Chí Minh trực thuộc Hội Dân tộc học TP. Hồ Chí Minh – Liên Hiệp Hội Khoa Học & Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh.
 3. 3. Trưởng ban Ban biên tập tập san: PGS. TS. Thành Phần.
 4. 4. Định kỳ phát hành tập san: 1số/năm (có thể nhiều hơn tùy vào số lượng bài viết mà Ban biên tập nhận được).
 5. 5. Nhà xuất bản: Văn Hóa Dân Tộc. ( dự kiến)
 6. 6. Nội dung bài viết đăng tập san: các vấn đề của dân tộc Chăm xưa và nay.
 7. 7. Đối tượng tham giam: Các nhà nghiên cứu, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên.
 8. 8. Thể lệ bài viết: (xem phụ lục đính kèm)
 9. 9. Thư từ bài viết gởi về địa chỉ Email : chamranam2012@gmail.com

Nay Ban biên tập tập san xin thông báo đến các tổ chức, cá nhân yêu thích nghiên cứu văn hóa Chăm được rõ. Mọi chi tiết xin liên hệ:

–     Điện thoại: 0987.466.885(Vạn Quang Vỹ) hoặc 0933.520.203 ( Đàng Quảng Hưng Thiện)

–     Email: chamranam2012@gmail.com

–     Website:  http://chamranam.com .

Trân trọng kính chào.

 

 

TM. Ban biên tập

Trưởng ban.

 

(Đã ký)

 

PGS. TS. Thành Phần

 

———————————————————————————

THỂ LỆ BÀI VIẾT ĐĂNG TẬP SAN DÂN TỘC CHĂM “XƯA & NAY”

(Kèm theo Thông báo số Số:  /2012/TB-CHDTC ngày 08 tháng 01 năm 2012 của Chi Hội Dân Tộc Chăm)

Để chuẩn bị cho việc phát hành số đầu tiên của tập san Dân Tộc Chăm “Xưa & Nay” vào tháng 6/2012. Ban Biên tập tập san xin thông báo đến các tổ chức, cá nhân yêu thích nghiên cứu văn hóa Chăm về việc viết bài đăng tập san của Chi hội như sau:

 1. Thời hạn nhận bài: đến hết ngày 25/04/2012.
 2. Thể lệ bài viết đăng tập san:

–          Bài viết từ 8 đến 20 trang A4. Sử dụng font Times new roman. Size 12.

+ Paper setup: top 2 cm, bottom 2cm; left 3cm, right 2cm.

+ Paragraph: before 6pt, after 6pt; lines spacing: single.

–          Ban biên tập chỉ nhận những bài in rõ ràng, hình rõ nét, có file gởi kèm theo bản in. Các file ảnh được định *.jpg có chú thích phía dưới (kèm theo thứ tự tài liệu tham khảo, dẫn nguồn nếu có). Tên hình ảnh, biểu đồ ở phía trên.

–          Bài viết phải bao gồm nội dung sau: đặt vấn đề, lịch sử nghiên cứu, phê bình và đánh giá vấn đề, xác định phần việc cần giải quyết cái mới trong nghiên cứu, xác định phương pháp nghiên cứu, nội dung nghiên cứu, kết luận.

–          Phần tài liệu tham khảo chỉ nêu các nguồn tài liệu được trích dẫn trong bài viết và ghi theo số thứ tự như sau: số thứ tự, tên tác giả, năm xuất bản, nhan đề tài liệu (được in nghiêng), nhà xuất bản, nơi xuất bản, số trang.

Ví dụ: 1.  Sakaya (2010), Nghiên cứu & phê bình Văn hóa Chăm, Nxb. Phụ Nữ, Tp. HCM..

–          Tập san không trả lại bản thảo nếu bài không được duyệt hoặc không đúng quy định.

–          Cuối bài ghi rõ họ tên, địa chỉ, điện thoại người gửi bài.

–          Thư từ bài viết gởi về địa chỉ:

+       Điện thoại: 0987.466.885(Vạn Quang Vỹ) hoặc 0933.520.203 ( Đàng Quảng Hưng Thiện)

+       Email: chamranam2012@gmail.com

+       Website http://chamranam.com

TM. Ban biên tập

Trưởng ban.

 

(Đã ký)

 

PGS. TS. Thành Phần

Chia sẻ cảm nhận của bạn